Privacyreglement Grand Cafe Linq

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Grand Cafe Linq internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1.  Toelichting op het Reglement

Grand Cafe Linq mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Grand Cafe Linq de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Grand Cafe Linq worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Grand Cafe Linq vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Grand Cafe Linq in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Grand Cafe Linq expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2.  De persoonsgegevens die Grand Cafe Linq gebruikt en het doel van het gebruik

Grand Cafe Linq verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Grand Cafe Linq, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Grand Cafe Linq of via het contactformulier contact met ons opneemt. Grand Cafe Linq verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Grand Cafe Linq sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

IP-adressen/cookies

Grand Cafe Linq houdt geen IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Grand Cafe Linq verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Grand Cafe Linq-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Grand Cafe Linq met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Grand Cafe Linq verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Grand Cafe Linq worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Grand Cafe Linq beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Grand Cafe Linq hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Grand Cafe Linq verstrekte persoonsgegevens;
 • Webbureau Wwwebz heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Grand Cafe Linq hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Grand Cafe Linq zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5.  Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@grandcafelinq.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom.

Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Grand Cafe Linq. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Grand Cafe Linq opnemen en probeert Grand Cafe Linq er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Grand Cafe Linq? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Grand Cafe Linq ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Grand Cafe Linq,

 

 

Privacyreglement Grand Cafe Linq versie januari 2019